Look Book Sergey Efremov ’16

Model: Ksenia Manik

mup: Irina Popova

style: Andrew Zubatyuk

 21701

11021

21190 21603 22012 22391

22132 22377 22079 21983 21354 211702

22012 22067 22164